Ücretleme ve Yan Haklar

SANKO Holding’de her i? için bir ücret aral??? bulunur ve i?in içeri?ine dayal? bir i? de?erleme sistemi uygulan?r. Ücretlerin belirlenmesinde güncel ücret piyasas?na göre adil bir ücretlendirmeye gidilir. Tüm çal??anlarda ücretlerin belirlenmesinde yetki ve sorumluluklar, gösterdikleri performanslar?n ba?l? bulunduklar? yap?ya katk?lar? dikkate al?n?r.