B?Z SANKO'yuz;

S?n?rlar? zorlayan fark yaratan, kaliteyi bir ya?am  biçimi olarak benimsemi?  genç ve dinamik
bir ekibiz. E?itimi gelece?imize bir yat?r?m olarak görür, eli aç?k davran?r?z. Çevremize sayg? 
                           gösterir, onu çocuklar?m?zdan ödünç ald???m?z? biliriz.  
B?Z;

Geleneklerine sahip ç?kan ve onlar? gelece?e ta??yan, i?in hilesinin dürüstlük oldu?una 
      inanan, rüzgar durdu?unda küreklere as?lmas?n? da bilen SANKO'lular?z.


 
B?Z;

                        Gücümüzü yakam?zdaki rozetten al?r?z.


 
E?ER S?Z DE;

Gücü   ve ba?ar?y? ekip çal??mas?nda görüyor ve dü?üncelerin eyleme dönü?mesi 
                             gerekti?ine inan?yorsan?z,


  B?ZE KATILIN.

Ki?isel kalitesi ile örnek, buldu?uyla yetinmeyen, sürekli geli?ime yürekten inanm?? 
                             insanlar?n gücümüze güç kataca??na inan?yoruz.

 ÇÜNKÜ B?Z;

                   Bir gün herkesin çal??may? isteyece?i bir kurum olmay? diliyoruz.