E?itim ve Geli?im Planlamas?

Globalle?en dünyada ulusal ve uluslararas? platformlarda e?itilmi? bir i?gücüne sahip olan her kurum rekabet avantaj? yarat?r. E?itimin ba?ar?l? olabilmesi için belirli bir amaçla düzenlenmesi ve yönetilmesi önemlidir.

SANKO Holding, çal??anlar?na verilen e?itimlerle, çal??anlar?n i?lerinin geli?tirilmesini ve ?irketlerin hedeflerine ula?mas?na katk? sa?lamas?n? öngörmekte, e?itimi geri dönü?ümü olan bir yat?r?m olarak dü?ünmektedir.

Bu nedenle olu?turulan E?itim Yönetim sistemi ile gerek ihtiyaçlar do?rultusunda gerekse personelden gelen taleplerin incelenmesi ile bütün ?irket ve birimler kendi e?itim ihtiyaçlar?n? y?ll?k olarak belirleyip, Holding insan kaynaklar? koordinatörlü?üne gönderirler ve bir e?itim planlama takvimi olu?turulur. Bu e?itimler uygunluk durumu göz önüne al?narak, kurum içi e?itim, kurum d??? e?itim ve e-e?itim programlar?ndan biri ?eklinde uygulan?r.

Uygulanan e?itimlerin getirdi?i yararlar zaman içinde personelin ba?l? bulundu?u birim yöneticileri, üst amirleri ve insan kaynaklar? departman? yetkilileri taraf?ndan gözlemlenerek rapor edilir.


Kariyer Planlama ve Yedekleme

Günümüzde çal??anlar?n motivasyonu sadece maddi unsurlarla ölçülemez. Çal??anlar?m?z?n potansiyellerinin planlama ve yedekleme süreci boyunca takibi esast?r. SANKO Holding çal??anlar?n?n potansiyellerini erken te?his etmek ve gerekli tüm mesleki bilgi, beceri ve geli?im imkânlar?n?n verilerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere haz?rlanmas?n? planlamaktad?r. Amac?m?z motivasyon art??? ve Holding insan kayna??n? etkin ve rantabl kullan?lmas?n? sa?lamak, ?irkete ba?l?l???n? artt?rmakt?r.

Uzmanl?k ve yöneticilik kadrolar? için ihtiyaç duyulan personel önce iç kaynaklar?m?zdan kar??lanmaya çal???l?r. 360 Derece performans de?erlendirmesi uygulanarak potansiyel havuzuna al?nan adaylar?m?z Lider Geli?tirme Programlar? ile gelece?e haz?rlan?rlar. SANKO Holding Kariyer Geli?tirme Sistemi